Skip to main content

Kabinet zet in op vier onderwerpen om industrie te verduurzamen

Gepubliceerd op: dinsdag 05 april 2022 | 10:48

De Nederlandse industrie is ontzettend belangrijk voor onze economie. Het staat ook aan de basis van veel producten die wij dagelijks gebruiken: van voedingsmiddelen tot medicijnen en van auto’s tot meubels. Daarbij verbruikt de industrie veel energie en stoot veel CO2 uit. Nederland heeft grote ambities op klimaatgebied. Dat heeft ook gevolgen voor de verduurzaming van de industrie, die nog belangrijker is geworden door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Verstoring van de aanvoer van energie, grondstoffen en producten kan tot kwetsbaarheden leiden. Daarom willen we voor onze energievoorziening minder afhankelijk zijn. De industrie moet ruim 20 Mton CO2 per jaar minder uitstoten, zodat de emissies 60% verminderd worden ten opzichte van 1990, dat is 5 – 5,9 Mton meer dan in het Klimaatakkoord was afgesproken.

Het kabinet zet voor de verduurzaming van de industrie in op vier lijnen. Zo wordt de CO2 heffing aangescherpt en komt er een CO2 minimum prijs voor de industrie. Daarnaast worden bestaande subsidies voor de verduurzaming van de industrie en het mkb geïntensiveerd en uitgebreid. Er komen bindende maatwerkafspraken met de 20 grootste industriële uitstoters van broeikasgassen. We maken wederkerige afspraken met bedrijven over extra en snellere CO2 reductie in 2030, het versnellen van kritische infrastructuur, mogelijkheden voor financiële ondersteuning en  het faciliteren van snelle en efficiënte vergunningverlening. Ook werkt het kabinet aan een uitvoeringsprogramma circulaire economie. Slim omgaan met grondstoffen en het vervangen van fossiele grondstoffen door hernieuwbare grondstoffen is essentieel voor de industriële verduurzaming.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): "Onze industrie is sterk, en dat willen we zo houden. De huidige ontwikkelingen maken het nog duidelijker dat het verduurzamen van de industrie niet langer op zich kan laten wachten. We moeten die verduurzamingsslag nu maken. Als we het goed doen, levert dat ook weer nieuwe economische kansen op. Overheid en industrie moeten hier samen in optrekken en hun verantwoordelijkheid nemen. Ik ga me keihard inzetten om de verduurzaming van de industrie te helpen realiseren."

De overheid creëert de randvoorwaarden waarmee bedrijven de omslag kunnen maken en maakt keuzes die gericht zijn op de lange termijn. De noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan en toekomstig, duurzaam economisch potentieel op te bouwen, zal de basisindustrie blijvend veranderen. De industrie is zelf verantwoordelijk voor haar verduurzaming.

Kansen
Deze verduurzaming biedt bovendien nieuwe economische kansen voor de Nederlandse industrie en dienstensectoren. Bedrijven kunnen een koploperspositie innemen en zich blijvend onderscheiden door eerder dan anderen de noodzakelijke energieomslag te maken. Het kabinet wil helpen om fundamenteel nieuwe duurzame technologieën te realiseren. Het Klimaatfonds gaat daar een belangrijke bijdrage aan leveren voor bijvoorbeeld groene waterstof.