Skip to main content

Meer persoonlijke hulp bij zoektocht naar werk of personeel

Gepubliceerd op: woensdag 12 oktober 2022 | 12:14

In deze tijden van personeelstekorten, is het belangrijk dat werkgevers, werkenden en werkzoekenden de juiste hulp krijgen als ze ergens aankloppen met vragen over werk. Om de match tussen vraag en aanbod te verbeteren, wil het kabinet gaan werken met regionale loketten, persoonlijke werkplannen en een verbeterd aanbod voor om- of bijscholing. Dat schrijven minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil de dienstverlening op de arbeidsmarkt grondig verbeteren. De ambitie is om in alle 35 arbeidsmarktregio's minimaal één loket in te richten, zodat werkgevers, werkenden en werkzoekenden weten waar ze kunnen aankloppen met vragen over werk. Overheidsinstanties, sociale partners, uitvoeringsorganisaties en bedrijven moeten samen voor zorgen dat werknemers en werkgevers die zich melden ook daadwerkelijk geholpen worden.

Behoeften van mensen centraal
Nu valt een deel van de werkgevers, werkenden en werkzoekenden buiten de boot doordat ze niet alle regelingen kennen, niet op tijd de dienstverlening krijgen die ze nodig hebben of niet weten welke instanties kunnen helpen. Daarom moet het systeem eenvoudiger en toegankelijker worden, stellen beide ministers.

Minister Van Gennip: “Als werkgevers, werkenden of werkzoekenden aankloppen met vragen over werk, moeten ze geholpen worden en niet alleen maar worden doorverwezen. In deze tijden hebben we elkaar hard nodig. Daarom is het zo belangrijk dat alle betrokken partijen integraal gaan samenwerken om mensen aan het werk te helpen of ondersteuning te bieden aan werkgevers.”

Minister Schouten: “Er staan nog te veel mensen langs de kant. En dat terwijl iedereen, met of zonder beperking, talenten heeft in te zetten en er volop behoefte is aan deze getalenteerde mensen. Door vraag en aanbod beter samen te brengen, zorgen we ervoor dat kansen die er zijn beter benut kunnen worden. Voor íedereen.”

Om werkenden, werkzoekenden en werkgevers goed te kunnen helpen, moet overal gewerkt gaan worden met persoonlijk werkplannen. Daarin staat welke stappen ondernomen kunnen worden om werk of personeel te vinden en wat voor ondersteuning daarbij nodig is.

Bij de uitwerking van deze uitgangspunten wordt voortgeborduurd op de ervaringen met de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s). Deze teams helpen mensen die hun baan hebben verloren of dreigen te verliezen, maar ze zijn er ook voor werkgevers, zzp’ers of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Scholing
Ook scholing is van groot belang bij het vinden van een nieuwe baan of doorstroming op de huidige werkplek. Onlangs maakte het kabinet al 1,2 miljard euro vrij voor scholing en het versterken van de leer- en ontwikkelcultuur. Daarnaast werkt het kabinet nu ook aan een passend en overzichtelijk aanbod van opleidingen, zodat iedereen zich kan blijven ontwikkelen.

Al deze uitgangspunten worden de komende maanden verder uitgewerkt. De Tweede Kamer wordt in het voorjaar van 2023 geïnformeerd over de voortgang. Tot die tijd wordt verder gewerkt met bestaande initiatieven. Zo krijgen de Regionale Mobiliteitsteams volgend jaar een vervolg en is er financiering voor Leerwerkloketten.